TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standart, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde uluslararası en iyi uygulamalara paralel olarak en iyi çalışma koşullarının sağlanması amacıyla uygulanması gereken kontrolleri, politika ve prosedürleri tanımlar. Bu sistemle çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, bir sistemin parçası olur.

Genel Politikamız

Firmamız Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe;
• Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek, hedeflerimizi de göz önüne alarak tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
• Helal üretim yaparak müşterilerimizin beklentilerini hem kalite hem de gıda güvenliği ve Helal gıda açısından karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
• Gıda güvenliğini ve Helal gıdayı destekleyen ve ilerlemesi sağlayan hedefler belirlemeyi,
• Gıda Güvenliği Kalite Kültürünü her türlü imkânı kullanarak destekleyip geliştirmeyi,
• Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal şartlara ve müşteri gerekliliklerine uygun olarak yürütmeyi,
• Kalite, Gıda Güvenliği, Helal, İSG ve Çevre bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza iç ve dış iletişim kaynaklarını kullanarak yaygınlaştırmayı,
• Yönetim sistemlerinin performansı şartlarını sağlayarak sürekli iyileştirmeyi,
• İSG tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri belirleyip, güncelleyip yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
• Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarına sebebiyet verebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
• Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
• Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği tedbirler alarak kaynağında önlemeyi,
• Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı, tasarım faaliyetlerinde enerji performans iyileştirmesini dikkate alan yaklaşımları desteklemeyi,
• Enerji performansına etkisi olan enerji verimli ürün ve hizmetlerin tedarikini desteklemeyi,
• Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda duyarlı olup tedbirler almayı,
• Tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir sistem sağlamayı,

Taahhüt eder.